POSTANI LOVAC

POSTANI LOVAC

Članom ULD SRNDAĆ 1920 VISOKO može postati svaki državljanin Bosne i Hercegovine kao i strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, a koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom i koje ispunjava zakonske uslove za bavljenje lovstvom.

Lice koje je punoljetno i želi postati članom Udruženja dužno je da podnese zahtjev u pismenoj formi na obrascu koji može dobiti kod sekretara sekcije ili sekretara Udruženja, na kojem daje potrebne lične podatke o sebi.

Uz zahtjev se obavezno prilaže dokument o mjestu prebivališta (potvrda CIPS), ovjerena kopija lične karte, Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, Uvjerenje o neosuđivanosti koje izdaju nadležni organi i ovjerena kopija Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu (ukoliko podnosilac ima položen lovački ispit).

Zahtjev se podnosi putem sekcije u kojoj bi ostvarivao svoja prava i obaveze, za koji Zbor sekcije na redovnom godišnjem zasjedanju daje svoje mišljenje i preporuku.
Izuzetno, ako je riječ o podnosiocu zahtjeva koji je bio član našeg Udruženja, a koji po Statutu ispunjava uslove da ponovno postane članom Udruženja, mišljenje i preporuku na zahtjev može dati Izvršni odbor sekcije.

O prijemu u članstvo Udruženja odlučuje Upravni odbor Udruženja.
Danom odluke Upravnog odbora o prijemu, podnosilac zahtjeva za prijem postaje član–pripravnik (ukoliko nema položen lovački ispit) i izdaje mu se legitimacija člana-pripravnika odnosno redovan član ako prelazi iz drugog Udruženja, s tim da u roku od 30 dana izmiri svoje obaveze prema Udruženju. Pripravnički staž traje 1 (jednu) godinu, nakon čega pripravnik stiče pravo polaganja lovačkog ispita.

Upravni odbor Udruženja može odbiti zahtjev za prijem u članstvo licima koja ne ispunjavaju tražene uslove ovim Statutom, licima koja su već bila primljena, a nisu u predviđenim rokovima izmirili svoje obaveze, licima za koja procijeni da bi narušavala rad i ugled Udruženja, licima koja su osuđivana za krivična djela i licima kojima je izrečena mjera isključenja iz Udruženja u skladu sa članom 102. stav 1 alineja 3 i 4

Upravni odbor može odbiti zahtjev za prijem u članstvo stranim licima koja imaju stalni ili privremeni boravak u BiH ako dostave i svu traženu dokumentaciju, ukoliko procijeni da ne može izvršiti provjeru dostavljenih dokumenata.

Ako Upravni odbor donese odluku o odbijanju prijema u članstvo dužan je o tome izdati rješenje podnositelju zahtjeva protiv kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Nadzornom odboru u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Odluka Nadzornog odbora o žalbi iz prethodnog stava je konačna.

Maloljetno lice koje želi postati članom Udruženja dužno je da podnose zahtjev u pismenoj formi na obrascu koji može dobiti kod sekretara sekcije ili sekretara Udruženja, na kojem daje potrebne lične podatke o sebi, kopiju rodnog lista i ovjerenu pismenu saglasnost za učlanjenje u Udruženje jednog roditelja/staratelja.

Zahtjev se podnosi Predsjedniku Udruženja koji uz konsultacije sa Sekcijom gdje bi bio raspoređen član podmlatka odlučuje o prijemu u članstvo. Danom Odluke Predsjednika o prijemu, podnositelj zahtjeva za prijem postaje mlađi pripravnik i izdaje mu se legitimacija člana podmlatka.

Mlađi pripravnik koji je u kontinuitetu imao ovaj status duže od tri godine, a u posljednjoj godini, prije sticanja punoljetnosti, vodio dnevnik, stiče uslov za polaganje lovačkog ispita. Mlađi pripravnik koji je kraće od tri godine imao ovaj status, sticanjem punoljetstva dobiva status člana- pripravnika.

Predsjednik Udruženja može odbiti zahtjev za prijem u članstvo maloljetnog lica ukoliko nisu ispunjeni svi traženi uvjeti u skladu sa Statutom ili ako procijeni da za maloljetno lice nisu ispunjeni drugi uslovi za prijem u članstvo ovog Udruženja.
Ako Predsjednik Udruženja donese odluku o odbijanju prijema u članstvo dužan je o tome izdati rješenje podnositelju zahtjeva protiv kojeg podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruženja u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

Odluka Upravnog odbora o žalbi iz prethodnog stava je konačna.

 

DOBAR POGLED!!!

  • Aktuelnosti