Zapisnik sa Skupštine 2011

Subota, 28. Maja. 2011.

LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko
SKUPŠTINA UDRUŽENJA

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA

 

koja je održana dana 28.05.2011. godine sa početkom u 17 sati u Lovačkom domu Vidovići

 

Skupšini je prisustvovalo 34 od ukupno 38 delegata, Predsjednik Nadzornog odbora, Predsjednik Disciplinskog suda, Disciplinski Tužilac, Počasni članovi Udruženja, Komandir PS Visoko i Načelnik PU Visoko. Svoj izostanak na poziv je opravdalo 2 delegata dok su 2 bila neopravdano odstutna.

Prije početka radnog dijela, Skupštini udruženja se obratio Halilbegović Dženan, počasni član našeg društva, pozdravio sve prisutne i zamolio da Skupština prođe fer i korektno sa konstruktivnim diskusijama i zaključcima. Predsjedavajući Skupštine Dlakić Jasmin se zahvalio Dženanu i pridružio njegovim riječima. Prije prelaska na realizaciju dnevnog reda odata je počast svim našim umrlim i poginulim članovima udruženja.

Predsjednik udruženja Dlakić Jasmin kao Predsjedavajući Skupštine je otvorio redovnu godišnju Skupštinu LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko, pozdravio sve prisutne i predložio sljedeći

  

D N E V N I    R E D

 

 1. IZBOR RADNIH TIJELA
 2. a) Radno Predsjedništvo ………………………………….5 članova
  b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika …………………………2 člana
  c) Verifikacionu komisiju ……………………………………….3 člana
  d) Komisiju za zaključke ……………………………………….3 člana

 

 1. IZVJEŠTAJ O RADU ORGANA SKUPŠTINE

 

 1. a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja
  b) Izvještaj Glavnog lovovođe Udruženja i Komisije za provedbu Plana gazdovanja
  c) Izvještaj Glavnog kinologa Udruženja
  d) Izvještaj Tužioca Udruženja
  e) Izvještaj Disciplinskog suda Udruženja
  f) Finansijski izvještaj za 2010. godinu
  g) Izvještaj Nadzornog odbora Udruženja

 

 1. IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE
  4. DISKUSIJA PO IZVJEŠTAJIMA I USVAJANJE ISTIH
  5. USVAJANJE NORMATIVNIH AKATA UDRUŽENJA (STATUT I PRAVILNICI)
  6. USVAJANJE PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM ZA LOVNU 2011./2012. GODINU
  7. USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA I NAKNADA ZA LOVNU 2011./2012. GODINU
  8. PRIJEDLOZI ZA PRIZNANJA, ODLIKOVANJA I POČASNA ZVANJA
  9. NELEGALNE AKTIVNOSTI GRUPE LOVACA IZ SEKCIJA VISOKO I i VISOKO II
  10.ŽALBA NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA
  11.ZAHTJEV ZA SAGLASNOST ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Dnevni red je usvojen sa 30 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN, nakon čega se prešlo na realizaciju istog .

Ad1. Izbor radnih tijela.

Predsjedavajući Skupštinom Dlakić je za izbor radnih tijela predložio sljedeće :

Radno predsjedništvo Dlakić Jasmin, Kaljun Miralem, Hasić Arif i Čurt Mirsad .
Zapisničar Šečo Arif, a ovjerivač zapisnika Hasić Arif.
Verifikaciona komisija Kvakić Aid, Smajić Azem i Bekrić Edin .
Komisija za zaključke radno predsjedništvo .
Prijedlozi su usvojeni jednoglasno .

Ad2. Izvještaj o radu organa Skupštine.

 1. a) Izvještaj o radu U.O. Udruženja podnio je Predsjednik Dlakić Jasmin .
  b) Izvještaj Komisije za provedbu plana gospodarenja lovištem podnio je Gl. lovovođa Čurt Mirsad .
  c) Izvještaj Komisije za kinologiju podnio je Tehnički sekretar u odsutnosti Glavnog kinologa .
  d) Izvještaj Disciplinskog Tužioca Udruženja podnio je gosp. Baberović Hazim.
  e) Izvještaj Disciplinskog suda podnio je gosp. Karić Ismet .
  f) Finansijski izvještaj poslovanja Udruženja za 2010. godinu je bio podnešen u materijalima.
  g) Izvještaj Nadzornog odbora podnio je gosp. Hasić Arif .

Ad3. Izvještaj verifikacione komisije

Verifikaciona komisija je ustanovila da je na sjednici prisutno 34 delegata od ukupno 38, koliko broji
Skupština udruženja tako da Skupština može punopravno donositi odluke i zaključke.             

Ad4. Diskusija po izvještajima .

    Nakon što su podnešeni svi izvještaji o radu organa Skupštine udruženja, Predsjedavajući Skupštine
Dlakić otvorio je diskusiju po izvještajima .
U diskusiji po izvještajima su učestvovali delegati Orlandić Ratko, Alimanović Sabrija, Čengić Mahir,
Buza Jusuf, Mulić Džemal, Kurgaš Refik, Zerdo Šefkija, Smajić Azem, Smajlović Šefik, Hasić Arif,
Valjevac Almas, Balta Nusret i Dlakić Jasmin.
Nakon duge i iscrpne analize rada organa udruženja po podnešenim izvještajima Skupština se o istim
izjasnila na sljedeći način :

 •  Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja je usvojen sa 29 glasova ZA i 5 glasova PROTIV;
 •  Izvještaj o radu Komisije za provedbu plana gospodarenja lovištem je usvojen sa 32 glasa ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN;
 •  Izvještaj Komisije za kinologiju je usvojen sa 29 glasova ZA i 5 glasova PROTIV;
 •  Izvještaj Disciplinskog Tužioca Udruženja je usvojen sa 29 glasova ZA i 5 glasova PROTIV;
 •  Izvještaj Disciplinskog suda Udruženja nije usvojen sa 5 glasova ZA, 28 PROTIV i 1 SUZDRŽAN;
 • Finansijski izvještaj za 2010. godinu je usvojen sa 29 glasova ZA i 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN;
 • Izvještaj Nadzornog odbora Udruženja je usvojen sa 30 glasova ZA i 4 glasa PROTIV;

 

Zaključak Skupštine je da se daje puna podrška u dosadašnjim aktivnostima kao i u budućem radu svim organima i Predsjedniku udruženja osim Disciplinskog suda koji treba da izanalizira dosadašnji rad ida svoj rad zasniva na općim aktima udruženja i zaključcima ove Skupštine te da se razmotri izbor novog predsjednika ovog organa.

Ad5. Usvajanje Statuta i Pravilnika

    Svi delegati su upoznati sa prijedlogom novog Statuta i pratećih pravilnika (Pravilnik o priznanjima i  odlikovanjima, Pravilnik o materijalno-disciplinskoj odgovornosti i Pravilnik o načinu izvršenja lova)   koje su dobili u materijalima. Predsjednik udruženja Dlakić Jasmin je upoznao delegate da je Upravni  odbor udruženja na prijedlog većine članstva iz sekcija Gračanica, Kralupi, Moštre i Poriječani uvrstiou ovaj prijedlog Statuta još jednu izmjenu, da su žene-članice udruženja oslobođene svih obaveza osimplaćanja redovne godišnje članarine koju je utvrdila Skupština udruženja. Predsjednik je naglasio da seovim izmjenama i primjenom predloženog Statuta smanjuje broj članova Upravnog odbora na 9 i dao delegatima na razmatranje novi-smanjeni sastav Upravnog odbora. Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci Skupština udruženja je prijedlog novog Statuta sa pratećim Pravilnicima uz pomenute dopune inovi-izmijenjeni sastav Upravnog odbora usvojila sa 30 glasova ZA i 4 glasa PROTIV. Zaključeno je da se sastav drugih organa Udruženja neće mijenjati do iduće godine kada ćemo imati izbornu Skupštinu udruženja.

Ad6. Usvajanje plana gospodarenja lovištem za 2011./2012. godinu.

    Svi delegati su putem materijala upoznati sa prijedlogom plana gospodarenja lovištem za 2011./2012.godinu. Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci dnevnog reda Skupština udruženja je predloženi plan gospodarenja lovištem za 2011./2012. godinu usvojila sa 32 glasa ZA i 2 PROTIV .

Ad7. Usvajanje finansijskog plana i prijedloga naknada za 2011./2012. godinu. 

Svi delegati su putem materijala upoznati sa prijedlogom finansijskim planom i prijedlogom naknada za 2011./2012. godinu. Predsjednik udruženja Dlakić Jasmin je upoznao delegate da je Upravni odborudruženja na prijedlog većine članstva iz sekcija Gračanica, Kralupi, Moštre i Poriječani uvrstio iprijedlog da počasni članovi koji učestvuju u lovu na nisku divljač godišnje uplate simbolično ulazaki lovište u iznosu od 10,00 KM . Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci Skupština udruženja je prijedlog finansijskog plana i prijedlog naknada za 2011./2012. godinu.sa pomenutom dopunom usvojila sa 32 glasa ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad8. Prijedlozi za priznanja, odlikovanja i počasna zvanja . 

Predsjednik udruženja Dlakić Jasmin je dao uvodna pojašnjenja kako smo došli do prijedloga na svimnivoima priznanja i da je ista utvrdio Upravni odbor udruženja jednoglasno. Kako nije bilo diskusijapo ovoj tačci Skupština udruženja je jednoglasno usvojila prijedloge za društvena i savezna priznanja te počasna zvanja koje je utvrdio i predložio Upravni odbor Udruženja.

Ad9. Nelegalne aktivnosti grupe lovaca iz sekcija Visoko I i Visoko II

Predsjednik udruženja Dlakić Jasmin je dao uvodna pojašnjenja oko ove tačke dnevnog reda, a za koju je Upravni odbor udruženja prethodno upoznao cjelokupno članstvo i zborove sekcija na kojimase razmatrala ova problematika. U diskusiji po ovoj tačci dnevnog reda učestvovali su AlimanovićSabrija, Orlandić Ratko, Valjevac Almas, Kaljun Ekrem, Mostić Ibrahim, Buza Jusuf, Čengić Mahir i Dlakić Jasmin. Skupština udruženja je sa 29 glasova ZA i 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽAN usvojila sljedeći :

ZAKLJUČAK :

Daje se puna bezrezervna podrška u dosadašnjem radu Upravnom i Nadzornom odboru udruženja i Predsjedniku Dlakić Jasminu čiji rad je u cijelosti zasnovan na statutarnim odredbama i odlukama organa udruženja.

U skladu sa Statutom udruženja, rad sekcija i njihova aktivnost te pismena korespodencija može se odvijati samo u okvirima udruženja, dok za bilo kakvu aktivnost van udruženja ovlaštenje ima samo Upravni odbor udruženja odnosno Predsjednik udruženja.

O svim planiranim aktivnostima sekcije prethodno mora biti upoznat Upravni odbor odnosno Predsjednik udruženja koji će dati saglasnost za te radnje odnosno Glavni lovovođa iz oblasti Plana gospodarenja lovištem .

Skupština udruženja najoštrije osuđuje sve aktivnosti i dopise koje su u ime sekcija Visoko I i Visoko II pisali predsjednici sekcija te upućivali na različite adrese van udruženja u kojima su iznošene neistine i verbalno vrijeđani organi udruženja (kolektivno i pojedinačno) i Predsjednik udruženja, čime su direktno nanosili štetu i narušavali ugled i rad ovog udruženja.

Skupština udruženja najoštrije osuđuje pisanja dva člana Nadzornog odbora koji su na najbrutalniji način sa nizom neistina vrijeđali Predsjednika Nadzornog odbora, Predsjednika udruženja te ostale članove organa udruženja.

Skupština udruženja najoštrije osuđuje neetičko ponašanje Halilbegović Muhameda koji nije dozvolio da se održi sjednica Nadzornog odbora, a koju je Predsjednik Nadzornog odbora morao prekinuti prije samog početka.

Skupština udruženja najoštrije osuđuje nezakonito i neovlašteno pisanje po medijima grupe lovaca kojim se pokušava predstaviti negativan rad i imidž našeg udruženja i njegovih članova.

Skupština sve ove aktivnosti smatra najtežim oblikom povrede Statuta udruženja i obavještava cjelokupno članstvo i organe udruženja da svaka naredna aktivnost koja je gore pomenuta, u skladu sa ovim zaključkom će se najoštrije sankcionisati odnosno kažnjavati.

Za provedbu ovog zaključka zadužuju se Upravni odbor, Disciplinski Tužilac, Disciplinski sud i Nadzorni odbor udruženja sa punom podrškom Skupštine.

Ad10. Žalba na odluku Nadzornog odbora

      Svi delegati su putem sekcija prethodno upoznati sa Žalbom na odluku Nadzornog odbora koju su uputili Orlandić Ratko i Alimanović Sabrija. Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci dnevnog reda Skupština udruženja nije usvojilažalbu jer su se delegati izjasnili sa 4 glasa ZA i 30 glasova PROTIV. Ovim je potvrđena odluka Nadzornog odbora i sa današnjim danom postala pravosnažna. Obzirom na potvrđenu odluku Nadzornog odbora Skupština udruženja je donijela odluku da ćedva člana Upravnog odbora udruženja umjesto kažnjenih obnašati Halilbegović Edin i Čengić Mahirdo naredne izborne Skupštine udruženja.

Ad11. Zahtjev za saglasnost za pokretanje disciplinskog postupka

Grupa lovaca iz sekcije Visoko I i Visoko II o kojoj se diskutovalo u tačci 9. dnevnog reda je uputilazahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv Predsjednika udruženja, Predsjednika Nadzornog odbora i jednog člana Nadzornog odbora o ćemu su upoznati svi delegati i sekcije udruženja.Predsjednik udruženja je jedini diskutovao po ovoj tačci dnevnog reda i istakao da je već sve kazanokroz tačku 9. i 10. dnevnog reda te da će se i dalje nastaviti rad udruženja u skladu sa općim aktima     i zakonskim propisima na principima jednakopravnosti u kojima će svi imati jednaka prava i obaveze i poštivati odluke organa udruženja.

Skupština udruženja zahtjev za saglasnost za pokretanje disciplinskog postupka nije usvojila jer suse delegati izjasnili sa 3 glasa ZA, 29 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN te konstatirali da nema nikakvog smisla niti osnova za takvo nešto.

Skupština udruženja završena u 19,30 sati !

           OVJERIVAČ ZAPISNIKA                                                                 ZAPISNIČAR
HASIĆ ARIF                                                                                 ŠEČO ARIF

 

 

 • Aktuelnosti