IZVOD IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Ponedjeljak, 21. Maja. 2012.

LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Broj : 194/12

Visoko, 21.05.2012. godine

I Z V O D

IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA

koja je održana dana 20.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati u Lovačkom domu Vidovići

Skupštini je prisustvovalo 29 od ukupno 35 delegata, Predsjednik Nadzornog odbora, Disciplinski Tužilac, Počasni članovi Udruženja, Komandir PS Visoko i Načelnik PU Visoko te drugi gosti iz susjednih društava. Svoj izostanak na poziv je opravdalo 2 delegata dok su 4 bila neopravdano odstutna.

Prije prelaska na realizaciju dnevnog reda odata je počast svim našim umrlim i poginulim članovima Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja Dlakić Jasmin kao Predsjedavajući Skupštine je otvorio redovnu i izbornu godišnju Skupštinu LD «SRNDAĆ-VISOKO» Visoko, pozdravio sve prisutne i predložio sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D

1. IZBOR RADNIH TIJELA

a) Radno Predsjedništvo ………………………………….5 članova

b) Zapisničara i ovjerivača zapisnika ……………………..2 člana

c) Verifikacionu komisiju …………………………………3 člana

d) Komisiju za zaključke …………………………………3 člana

2. IZVJEŠTAJ O RADU ORGANA SKUPŠTINE

a) Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja

b) Izvještaj Komisije za provedbu Plana gazdovanja

c) Izvještaj Komisije za kinologiju

d) Izvještaj Tužioca Udruženja

e) Izvještaj Disciplinskog suda Udruženja

f) Finansijski izvještaj za 2011. godinu

g) Izvještaj Nadzornog odbora Udruženja

3. IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

4. DISKUSIJA PO IZVJEŠTAJIMA I USVAJANJE ISTIH

5. USVAJANJE PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM ZA LOVNU 2012./2013. GODINU

6. USVAJANJE FINANSIJSKOG PLANA I NAKNADA ZA LOVNU 2012./2013. GODINU

7. RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJIH ORGANA UDRUŽENJA, KONSTITUISANJE

NOVOIZABRANE SKUPŠTINE UDRUŽENJA I IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

8. IZBOR ORGANA UDRUŽENJA

a) Upravni odbor (Predsjednik, Podpredsjednik, Lovovođa Udruženja i 6 članova)

b) Nadzorni odbor (5 članova)

c) Disciplinski sud (5 članova)

e) Disciplinski tužilac

9. PRIJEDLOZI ZA PRIZNANJA, ODLIKOVANJA I POČASNA ZVANJA

10.RAZNO

Dnevni red je usvojen jednoglasno, nakon čega se prešlo na realizaciju istog .

Ad1. Izbor radnih tijela.

 

Predsjedavajući Skupštinom Dlakić je za izbor radnih tijela predložio sljedeće :

Radno predsjedništvo Dlakić Jasmin, Kaljun Miralem, Šečo Arif, Hasić Arif i Čurt Mirsad .

Zapisničar Šečo Arif, a ovjerivač zapisnika Hasić Arif.

Verifikaciona komisija Kvakić Aid, Lepić Ahmed i Bekrić Edin .

Komisija za zaključke radno predsjedništvo .

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno .

Ad2. Izvještaj o radu organa Skupštine.

 

a) Izvještaj o radu U.O. Udruženja podnio je Predsjednik Dlakić Jasmin .

b) Izvještaj Komisije za provedbu plana gospodarenja lovištem podnio je Gl. lovovođa Čurt Mirsad .

c) Izvještaj Komisije za kinologiju podnio je Tehnički sekretar u odsutnosti Glavnog kinologa .

d) Izvještaj Disciplinskog Tužioca Udruženja podnio je gosp. Baberović Hazim.

e) Izvještaj Disciplinskog suda je pojasnio Predsjednik Dlakić u odsutnosti Predsjednika Disc. suda.

f) Finansijski izvještaj poslovanja Udruženja za 2011. godinu je bio podnešen u materijalima.

g) Izvještaj Nadzornog odbora podnio je gosp. Hasić Arif .

Ad3. Izvještaj verifikacione komisije

 

Verifikaciona komisija je ustanovila da je na sjednici prisutno 29 delegata od ukupno 35, koliko broji

Skupština Udruženja tako da Skupština može punopravno nastaviti sa radom.

 

Ad4. Diskusija po izvještajima .

 

Nakon što su podnešeni svi izvještaji o radu organa Skupštine Udruženja, Predsjedavajući Skupštine

Dlakić otvorio je diskusiju po izvještajima .

Kako niko nije diskutovao po podnešenim izvještajima, Predsjedavajući Skupštine je dao na usvajanje

podnešene izvještaje.

Svi izvještaji su usvojeni jednoglasno bez primjedbi osim finansijskog izvještaja za 2011. godinu koji

je usvojen sa 28 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (Halilbegović Edin).

Ad5. Usvajanje plana gospodarenja lovištem za 2012./2013. godinu.

 

Svi delegati su putem materijala upoznati sa prijedlogom plana gospodarenja lovištem za 2012./2013.

godinu. Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci dnevnog reda Skupština Udruženja je predloženi Plan

gospodarenja lovištem za 2012./2013. godinu usvojila jednoglasno.

 

Ad6. Usvajanje finansijskog plana i prijedloga naknada za 2012./2013. godinu.

 

Svi delegati su putem materijala upoznati sa prijedlogom finansijskim planom i prijedlogom naknada

za 2012./2013. godinu. Kako nije bilo diskusija po ovoj tačci dnevnog reda Skupština Udruženja je

prijedlog finansijskog plana i prijedlog naknada za 2012./2013. godinu usvojila jednoglasno.

Ad7. Razrješenje dosadašnjih organa Udruženja, konstituisanje novoizabrane Skupštine Udruženja

i izbor Predsjednika Skupštine

 

Skupština je jednoglasno razrješila dosadašnje organe Udruženja, nakon čega je izvršeno konstituiranje

nove Skupštine Udruženja u sljedećem sastavu :

 

Red.broj Prezime i ime NAPOMENA

01.

DAUT HALIM

02.

DLAKIĆ ANIS

03.

FEJZIĆ MUAMER

04.

DEDIĆ NASER

05.

PORČA OSMAN

06.

KURGAŠ REFIK

07.

KVAKIĆ AID

08.

LEPIĆ AHMED

09.

BEŠLIĆ MUAMER

10.

BUČUK EMSAD

11.

BUZA JUSUF

12.

LEPIĆ MUHAMED

13.

DEDIĆ DŽEVAHID

14.

KALJUN ADNAN

15.

HASIĆ ARIF

16.

KALJUN EKREM

17.

KALJUN AMIR

18.

SOKOLOVIĆ ALIJA

19.

BEŠLIĆ HAMDO

20.

BEKRIĆ EDIN

21.

ČOVIĆ HIMZO

22.

MOSTIĆ IBRAHIM

23.

ČURT NUSRET

24.

ZERDO HUSEIN

25.

HADŽIAHMIĆ ENES

26.

MURATOVIĆ SAMIR

27.

KLANČEVIĆ ESAD

28.

HALILBEGOVIĆ DŽENAN

29.

DŽIRO SALKO

30.

BABEROVIĆ ENVER

Od ukupno 30 delegata novoformirane Skupštine, prisutno je 28 delegata dok su 2 delegata opravdano

odsutna.

Nakon konstituiranja nove Skupštine, ista je sa 23 glasa ZA, 1 glas PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN izabrala Porču Osmana za Predsjednika Skupštine Udruženja.

Skupština je sa 23 glasa ZA i 5 glasova SUZDRŽAN usvojila da Radno predsjedništvo nastavi i završi rad današnje izborne Skupštine.

Ad8. Izbor organa Udruženja

 

 1. Upravni odbor (Predsjednik, Dopredsjednik, Lovovođa Udruženja i 6 članova)

 

Delegati Skupštine su za Predsjednika Udruženja i Predsjednika Upravnog odbora sa 24 glasa ZA i

4 glasa SUZDRŽAN izabrali ČURT MIRSADA.

Za Dopredsjednika Udruženja izabran je LEPIĆ MEDŽID sa 23 glasa ZA i 5 glasova SUZDRŽAN.

Za Lovovođu Udruženja izabran je KALJUN MIRALEM sa 23 glasa ZA i 5 glasova SUZDRŽAN.

Izabrani Predsjednik, Dopredsjednik i Lovovođa Udruženja, automatski po funkciji ulaze u sastav nove

Skupštine Udruženja koja sa istim će brojati ukupno 33 delegata, kao i u sastav Upravnog odbora od 9

članova.

Pored ova tri člana Upravnog odbora, Skupština Udruženja je jednoglasno izabrala i 6 članova tako da

sastav budućeg Upravnog odbora je sljedeći :

Red. broj Prezime i   ime NAPOMENA

01.

ČURT MIRSAD PREDSJEDNIK

02.

LEPIĆ MEDŽID DOPREDSJEDNIK

03.

KALJUN MIRALEM LOVOVOĐA

04.

FEJZIĆ MUAMER ČLAN

05.

HALILBEGOVIĆ DŽENAN ČLAN

06.

DEDIĆ DŽEVAHID ČLAN

07.

HADŽIAHMIĆ ENES ČLAN

08.

BEKRIĆ EDIN ČLAN

09.

LEPIĆ AHMED ČLAN

b)  Nadzorni odbor ( 5 članova)

Skupština Udruženja je jednoglasno izabrala Nadzorni odbor od 5 članova.

Red. broj Prezime i   ime NAPOMENA

01.

SOKOLOVIĆ ALIJA

02.

KURGAŠ REFIK

03.

MOSTIĆ IBRAHIM

04.

BUZA JUSUF

05.

BABEROVIĆ ENVER
 1. Disciplinski sud ( 5 članova)

 

 

Skupština Udruženja je jednoglasno izabrala Disciplinski sud od 5 članova.

Red. broj Prezime i   ime NAPOMENA

01.

ČURT NUSRET

02.

BEŠLIĆ HAMDO

03.

DEDIĆ NASER

04.

BUČUK EMSAD

05.

KLANČEVIĆ ESAD
 1.  Disciplinski tužilac

 

Skupština Udruženja jednoglasno je izabrala DLAKIĆ JASMINA da Disciplinskog tužioca

Udruženja.

 

Skupština Udruženja je donijela jednoglasan zaključak da se održi zajednički sastanak starog i novog

saziva Upravnog odbora, izvrši primopredaja i novi saziv poduzme odmah aktivnosti na verifikaciji

novog Upravnog tijela u Ministarstvu pravosuđa ZE-DO kantona.

 

Ad9. Prijedlozi za priznanja, odlikovanja i počasna zvanja .

 

Skupština Udruženja jednoglasno je usvojila prijedlog za priznanja kako slijedi :

SPISAK PRIJEDLOGA DRUŠTVENIH PRIZNANJA 2012. GODINE

 1. ŠATARA ADMIR                   Visoko I
 2. RIZVANOVIĆ ILHAN           Visoko I
 3. RIZVANOVIĆ ELMIR           Visoko I
 4. KADRIĆ NASIR                     Visoko II
 5. DŽIRO SALKO                       Visoko II
 6. KADRIĆ DŽEVAD                 Visoko II
 7. ŠEČO ARIF                          Kralupi
 8. BEKRIĆ SALKO                   Kralupi
 9. MOSTIĆ IBRAHIM               Kralupi

10. ČOVIĆ HIMZO                     Kralupi

11. KOSOVAC EMIN                 Kralupi

12. KOSOVAC NERMIN             Kralupi

13. DŽANAN ARNES                 Poriječani

14. LEPIĆ TAIB                         Poriječani

15. FATIĆ HARIS                       Poriječani

16. HASIĆ NUSRET                   Poriječani

17. ZILIĆ EMIR                           Poriječani

18. MURTIĆ SABIN                   Moštre

19. OMANOVIĆ AHMED           Moštre

20. SMAJIĆ ADMIR                   Moštre

21. KRUPIĆ SUAD                     Moštre

22. KARALIĆ MEHO                   Moštre

23. FEJZIĆ MUAMER                 Moštre

24. KVAKIĆ ALEN                     Moštre

25. TRAKO KENAN                   Gračanica

26. ZUKAN SULEJMAN            Gračanica

27. SALOŠEVIĆ IBRAHIM         Gračanica

28. SELIMOVIĆ NIJAZ               Gračanica

29. LEMEŠ SAMIR                     Gračanica

30. SELIMOVIĆ SAMIR             Gračanica

31. ČAVALIĆ FAHRUDIN         Gračanica

SPISAK PRIJEDLOGA ZAHVALNICA 2012. GODINE

 1. BLAŽEVIĆ EMIN
 2. LOPO MEHO
 3. FATIĆ HAMDO
 4. ZERDO ADMIR
 5. SVIM UČESNICIMA POŠUMLJAVANJA (po spisku)

SPISAK PRIJEDLOGA ZA SAVEZNA PRIZNANJA 2012. GODINE

 1. DEDIĆ NASER                       sekcija Moštre         Orden II reda
 2. ZERDO HASAN                    sekcija Kralupi        Zahvalnica SLOuBiH
 3. ČELIK SMAJO                       sekcija Visoko II    Zahvalnica SLOuBiH
 4. SOKOLOVIĆ ZAKIR             sekcija Gračanica    Zahvalnica SLOuBiH

5.  BUZA AHMED                      sekcija Poriječani     Orden II reda

Ad10. Razno

 

Pod tačkom razno nije bilo diskusija ni zaključaka.

Skupština Udruženja završena u 12,55 sati !

OVJERIVAČ ZAPISNIKA
HASIĆ ARIF

 

 

ZAPISNIČAR:
ŠEČO ARIF

 • Aktuelnosti